AVG

Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Manuele therapie Westera streeft ernaar om uw privacy
zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons
aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op
het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze
waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij
ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de
behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend
de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is
dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
• NAW-gegevens;
• Geslacht;
• E-mailadres;

• Telefoonnummer;
• Gegevens betreffende uw gezondheid;
• De naam van uw zorgverzekeraar;
• De naam van uw andere zorgverleners;
• Tijdstip van uw afspraak;
• Betalingsgegevens.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een
juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens
verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over
actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub
f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende
doeleinden:

• Het bijhouden van uw medisch dossier;
• Het inplannen van een afspraak;
• Het uitvoeren van een behandeling;
• Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
• Het verbeteren van onze dienstverlening;

• Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen, indien u daar zelf
toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien
dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke
verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en
cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.
Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar
uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig
ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen
getroffen. Binnen de praktijk is een privacy beleid opgesteld en geïmplementeerd.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van
derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit
de privacyverklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de
privacyverklaringen van deze websites te lezen, voordat u daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn
informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen

op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de
webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de
volgende soorten cookies:

• analytic cookies: om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt en
naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren;

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij
hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google
diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren. De informatie die door Google wordt verzameld,
wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een
verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel
mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of
derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden
verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Google houdt zich aan de
privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van
Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking
kunt u de privacy verklaring van Google lezen.

In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt
u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt
uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons
verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking
te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw
gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U
kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info@mtwestera.nl of
door telefonisch contact met ons op te nemen via: 0513 645123. Wij streven ernaar om binnen 14
werkdagen op uw verzoek te reageren.

Wij willen u er op wijzen dat u zelf verantwoordelijk bent voor het aanleveren van juiste persoonsen
adresgegevens, alsmede het correct doorgeven van uw algemene gezondheidsituatie. Ook bent u zelf
verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen over bovenstaande zaken.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt
u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de
Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelfdoen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-
persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze
wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om
deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Datum waarop is gelezen:

Paraaf:

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u
hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Manuele therapie Westera

Fok 46
8441 BN
Heerenveen info@mtwestera.nl